Podmínky použití

Adnow.com je sít' nativní reklamy, jež poskytuje platformu pro efektivní spolupráci webmasterů a inzerentů na webu Adnow.com (dále “Web”). Používání webu Adnow.com musí být v souladu s Podmínkami použití Webu (dále “Podmínky”). Daná pravidla se rovněž vztahují na zkušební provoz servisu. Využitím této služby vyjadřujete souhlas s Podmínkami. Nesouhlasíte-li s těmito podmínkami, nevyužívejte prosím těchto služeb.

Dané Podmínky obsahují Podmínky použití Webu webmasterem a/nebo inzerentem za výše zmíněným účelem. Společnost Adnow.com si ponechá právo do Podmínek použití kdykoli zavádět změny prostřednictvím aktualizací Podmínek použití, aniž by to musela předběžně oznámit inzerentům a/nebo webmasterům elektronickou poštou nebo jiným způsobem.

Pravidelná kontrola aktualizací Podmínek webu Adnow.com je povinností uživatele. V případě, že uživatel pokračuje v použití webu po aktualizací Podmínek na webu, to automaticky znamená, že uživatel s těmito změnami souhlasí.

Vytvoření účtu a jeho použití

Při registraci na webu za účelem vytvoření uživatelského účtu potvrzujete, že je Vám 18 let nebo více, že se nacházíte v jurisdikci státu Vašeho pobytu, že Váš věk Vám umožňuje používat tyto služby a že vyjadřujete úplný souhlas s Podmínkami. V případě, že představujete právnickou osobu, pro níž tento účet hodláte vytvořit, tímto potvrzujete, že jste oprávněný zástupce této právnické osoby.
Majitel uživatelského účtu nese odpovědnost za použití účtu a musí postupovat v souladu jednak s požadavky, uvedenými v Podmínkách, jednak s jinými podmínkami použití, uvedenými na webu.
Během registrace potřebujete uvést svou e-mailovou adresu a vytvořit si heslo pro přístup k webu, musíte rovněž uvést svoje kontaktní údaje a bankovní spojení. Uvědomujete si, že při registraci používáte svou soukromou e-mailovou adresu a že žádná 3. strana nemá přístup k Vaší e-mailové adrese ani k Vašemu uživatelskému účtu. Adnow.com si vyhrazuje právo odmítnout použití konkrétního jména uživatelského účtu nebo e-mailové adresy, aniž by to musela nějak zdůvodnit. Nesete plnou odpovědnost za přesnost uvedených soukromých údajů a souhlasíte s zajištěním důvěrnosti hesla a údajů, uvedených ve vašem uživatelském účtu. Nesplnění těchto požadavků se považuje za porušení těchto Podmínek a Adnow.com si ponechá právo Váš uživatelský účet anulovat. Jakékoli neoprávněné užívání Vašeho účtu či jiné porušení bezpečnostních pravidel (včetně, ale ne vyjímečně, krádeže hesla) musíte neprodleně oznámit Adnow.com. Kromě toho, souhlasíte s tím, že nesete odpovědnost za veškerou činnost, jež se uskutečňuje prostřednictvím Vašeho uživatelského účtu.

Adnow.com si ponechá právo kdykoli zrušit nebo pozastavit přístup k Vašemu uživatelskému účtu, napíklad z důvodu porušení Podmínek, včetně podmínek platby a také v případech, kdy nemáme možnost ověřit jekékoli Vámi uvedené údaje, a také když máme odůvodněné podezření, že Vaše činnost je nezákonná, podvodná, urážlivá či schopná mít za následek právní odpovědnost nebo nějak poškodit Adnow.com či 3. stranu.

Statistické údaje

Během měsíce můžě majitel účtu si prohlédnout interaktivní zprávy, jež jsou součástí účetního systému Adnow.com. Ve všech případech používáme běžně užívané metody a postupy za účelem zobrazení a měření trafficu.
Daná dohoda a další vztahy Adnow.com a inzerentů a/nebo webmasterů musí být chápany v souladu s legislativou Spojeného království Velké Británie a Severního Irska.

Omezená licence k použití:

Adnow.com Vám poskytuje nemimořádnou omezenou licenci k použití webu za účelem realizace reklámní činnosti, jíž nelze předávat a jež nedává právo provozovat jinou komerční činnost či jinak používat web anebo jeho součást.
Vaše licence platí do ukončení použití Webu. Daná licence se anuluje v případě, žě nejste schopen(na) splnit jakékoli podmínky použití Webu. Adnow.com rovněž nemá žádné povinnosti, spojené s oznamením uživatele o takové anulaci.
Adnow.com jako majitel Webu má také následující práva:
Práva a omezení:
V souvislosti s použitím webu a uživatelského účtu souhlasíte, že:
- Adnow.com nenese odpovědnost za chyby ve statistických údajích (uvědomujete si a souhlasíte s tím, že statistické údaje podléhají posouzení pouze z důvodů, souvísejících se zpracováním chyb, zvyšováním kliků neférovými způsoby atd). Statistika se zpravidla obnovuje jednou denně. Statistika, předvedená Adnow.com, se považuje za správnou.
- Sdělíte nám elektronickou poštou, zda budete chtít definitivně zrušit svůj uživatelský účet;
- Přijímáte podmínky platby Adnow.com, jež jsou uvedeny na Webu anebo Vám zaslány elektronickou poštou.

V souvislosti s použitím Webu a uživatelského účtu, souhlasíte:
- Neporušovat pravidla, včetně, ale ne vyjímečně,zásad ochrany osobních údajů a jakýchkoli jiných dohod či normativních aktů, rozmíštěných na Adnow.com
- Neporušovat jekékoli zákony, nařízení či regulace včetně, ale ne vyjímečně, pravidel, finančních služeb, ochrany práv spotřebitelů, nekalé konkurence, zákazu diskriminace, rasismu, nacionalismu.
- Nenabízet a nešířit padělané zboží, služby, schémata a neučastňovat se jakýchkoli podvodných programů.
- Neporušovat autorská práva, patenty, právo na obchodní značku, obchodní tajemství a jiná práva duševního vlastnictví, a rovněž právo zveřejnění nebo nedotknutelnost soukromého života
- Neporušovat důvěrnost a neprozrazovat okolnosti, jež Vás spojují s jinými stranami
- Smazat veškerou informaci, týkající se reklamy, v případě, že:
• má diskriminační, pomlouvačné, pornografické rysy, ohrožuje nebo podněcuje k násilí
• ponižuje člověka či skupinu lidí na základě náboženského vyznání, genderu, rasy, národnosti, věku, sexuality či invalidity
• obsahuje klámnou, nepřesnou či zavádějící informaci

JE ZAKÁZÁNO:

- Sbírat či šířit informace o jiných uživatelech webu či majitelech účtů včetně, ale ne vyjímečně, jakýchkoli osobních údajů a informací, či používat takové informace za účelem marketingu, vyjma případů, když máte povolení těchto uživatelů či majitelů účtů;
- Nabízet či jiným způsobem šířit sexuální služby, včetně pornografických materiálů, jakýchkoli služeb či materiálů, vyžadujících zavedení věkové hranice atd;
- Zvyšovat počet kliků neférovými způsoby nebo v jakékoli formě používat podvodné metody kliků, automatické či ručné;
- Vytvoření jiného uživatelského účtu na Adnow.com, když byl předchozí blokován z důvodu porušení Podmínek;
- Falšovat či měnit titulky nebo jinými způsoby manipulovat identifikatory za účelem zatajování původu jakéhokoli kontentu, rozmíštěného na webu;
- Měnit, adaptovat, překládat, dekompilovat, rozebírat či jinými způsoby ziskávat informace o původním kódu webu, jeho softwaru či technologiích, vytvářet stejnou či podobnou službu, produkt či web prostřednictvím využití přístupu k webu nebo s ním spojených technologií;
- Používat víry, malware či jiné počítačové programy, jež mohou poškodit či přerušit provoz webu, nebo používat jakékoli zařízení anebo software k přerušení provozu webu

Autorská práva

Obsah, grafické zpracování, design, kompilace a jiné komponenty webu Adnow.com jsou chráněny v souladu se zákonem o autorských právech, obchodních značkách a jiných vlastnických právech (včetně duševního vlastnictví). Kopirování, reprodukce, využití nebo publikace takových materiálů, nebo jakékoli části webu je přísně zakázano.

Obsah reklamního sdělení

Jako inzerent nesete plnou odpovědnost za obsah reklamy, jíž hodláte rozmístit. Adnow.com nekontroluje obsah a nenese odpovědnost za přesnost, integritu a kvalitu jakéhokoli kontentu. Za žádných okolností nenese Adnow.com odpovědnost za jakékoli komponenty obsahu reklamy včetně chyb nebo nepřesností, ztrát nebo úbytků, jež nastály následkem využití toho kontentu. Souhlasíte s tím, že musíte převzít odpovědnost za rizika, spojená s veškerým využitím Vašich reklamních materiálů.

Odkazy na webové stránky třetích stran.

Webové stránky mohou obsahovat odkazy či odkazovat Vás na webové stránky, vlastněné či řízené třetími stranami (dále “weby třetích stran”). Adnow nekontroluje a nenese žádnou odpovědnost za činnost webu třetích stran a jejich obsah. Používáte weby třetích stran na vlastní nebezpečí.

Ztráty a újmy.

Zavazujete se Adnow.com kompenzovat všechny źtráty v případě jakýchkoli stížností a nákladů (včetně soudních výloh), jež byly zapřičiněny: (а) nesprávným využitím webu; (б) nesprávným fungováním prográmu; или (в) porušením této dohody.

Platební politika.

Platby webmasterům se uskutečňují jednou týdně bezhotovostním převodem ze strany Adnow na bankovní účet a bankovní karty. Podmínky platby mohou být změněny rozhodnutím Adnow. Minimální částka platby činí 20 USD. Pokud je bilance níže, než potřebná částka, přidá Adnow současnou bilanci k výši následující platby. Platby se uskutečňují v USD/Eurech. Adnow neposkytuje záruky a nenese odpovědnost za dodržování včasnosti plateb a správné fungování bankovního platebního systému. Webmaster se zavazuje poskytnout správné a platné bankovní spojení. Když jsou údaje uvedeny nesprávně nebo když webmaster mění svoje bankovní spojení, je to povinností webmastera sdělit tuto informaci Adnow poštovně ve lhůtě 3 dny před datem platby. Bude-li to potřebné, nese webmaster odpovědnost za výplatu manipulačních poplatků, provize atd. Adnow si ponechá právo odmítnout zpracování platby (a rovněž pozastavit platby/zablokovat platbu) v jakékoli části Vašeho uživatelského účtu z jakýchkoli důvodů, a rovněž když má Adnow podezření o porušení Podmínek.

Adnow si také vyhrazuje právo vybírat jakoukoli částku, jíž Adnow dlužíte, a to rovněž z důvodu porušení těchto Podmínek. Adnow nenese žádnou odpovědnost za výplatu jakýchkoli daní z Vámi uskutečněných plateb. Souhlasíte s tím, žě placení daně z jakýchkoli Vámi uskutečněných výplat je Vaší plnou a mimořádnou odpovědností, stejně jako i výplata daní, jež jsou výsledkem Vaší činností přes reklamní platformu Adnow. V určitých případech má Adnow právo zdržet veškeré výplaty, a to do té doby, než bude veškerá daňová dokumentace z Vaší strany doložena.

Adnow je jedinečnou stranou, jež nese odpovědnost za výpočet statistiky a plateb, včetně zobrazení, unikátních kliků a příjmů, získaných prostřednictvím webu nebo webmasterů v závislosti na okolnostech.

Politika vrácení peněz

Procedura vrácení peněz může být použita pouze na základě požadavku písemné formy, v němž jsou uvedeny důvody vrácení peněz, .zasláného ne e-mailovou adresu refund@adnow.com v níže uvedených případech:

- Reklamní kampaň nemůže být spuštěna vzhledem k nesouladu reklamních materiálů s platnou legislativou, nepřípustné kvalitě a/nebo obsahu kreativních prvků, a z jiných důvodů
- Inzerent nemá právo požádat o pozastavení reklamní kampaně. V takovém případě musí inzerent nejprve požádat o blokování všech inzerátů a rovněž pozastavení kampaně a zaslat požadavek na refund@adnow.com.

Vrácení peněz se uskuteční vě výši nepoužítých prostředků. Částka se vypočítá na základě evidence Adnow
Požadavek na vrácení peněz se považuje za zákonný za podmínky, že byl zaslán pouze z e-mailové adresy, jež byla použita k registraci uživatelského účtu inzerentu.
Vrácení peněz není možné, když porušuje inzerent Podmínky, Zásady ochrany osobních údajů a jiné podmínky, na nichž se strany shodly.

Odmítnutí odpovědnosti.

Adnow.com za žádných okolností nenese odpovědnost za nepřetržité fungování webu. Práce, souvísející s technickou údržbou webu mohou se konat kdykoli. Za žádných okolností nenese web odpovědnost za činnost webmasterů. Adnow.com má právo kdykoli blokovat webmastery bez uvedení důvodů a pozastavit platby, když má podezření, že činnost webmasteru porušuje pravidla webu a reklamní kampaně. Adnow.com má právo blokovat inzerenty v případě porušení práv třetích stran vzhledem k obsahu kontentu reklamních materiálů a také v případě opoždění platby.
Statistické údaje o reklamní aktivitě na webu jsou jediným důvěryhodním informačním zdrojem.

Vyšší moc

Žádná strana nenese odpovědnost za odmítnutí či zdržení plnění závazků, stanovených touto Smlouvou, když to bylo zapříčiněno zásahem vyšší mocí, včetně požárů, smrští, stavek, zemětřesení, živelních pohrom, či jakýmikoli jinými důvody, vzniklými bez vazby na činnost jakékoli Strany.

Adnow.com má právo kdykoli změnit tyto Podmínky. Změny nabírají platnosti po publikaci na Webu.